Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/26573

K. 2012/11378

T. 5.4.2012

• İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( 2004 S.K. Md. 150/ı Düzenlemesinin Banka ve Kredi Veren Kuruluşlar Yönünden Olduğu - Diğer Gerçek ya da Tüzel Kişilerin Anılan Maddeye Dayalı Olarak Takip Yapamayacakları )

• ACENTELİK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN TEMİNAT İPOTEĞİ ( Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapmasının Usulsüz Olduğu - Takibin İptaline Karar Verileceği )

• BANKA VE KREDİ VEREN KURULUŞLAR ( 2004 S.K. Md.150/ı Düzenlemesinin Banka ve Kredi Veren Kuruluşlar Yönünden Olduğu - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibine Başlandığı )

ÖZET : İİK.nun 150/ı düzenlemesi banka ve kredi veren kuruluşlar yönünden olup, diğer gerçek ya da tüzel kişilerin anılan maddeye dayalı olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi yapmalarının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Alacaklının acentelik ilişkisinden doğan teminat ipoteğinden dolayı genel mahkemelerde dava açıp alacağını miktar olarak belirlemeden ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapması usulsüzdür. Alacağın tahsil edilip edilmeyeceği yargılamayı gerektirdiğinden şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından, üst sınır ( limit ) ipoteği nedeniyle acentelik ve cari hesap sözleşmesinden kaynaklanan alacakların tahsili amacıyla İİK.nun 150/ı maddesine dayalı olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibine başlandığı, borçluya örnek 6 nolu icra emri tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

İİK.nun 149. maddesi ipotek akit tablosunun kayıtsız şartsız para borcu ikrarını ihtiva etmesi ve alacağın muaccel olması halinde icra emri gönderileceğini öngörmektedir. Takip dayanağı ipoteğin niteliği nazara alındığında, anılan maddenin olayda uygulanamayacağı tartışmasızıdır.

Öte yandan, İİK.nun 150/ı maddesinde borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli krediler şeklinde işleyen nakdi veya gayrinakdi bir krediyi kullandıran tarafın ibraz ettiği ipotek akit tablosu kayıtsız ve şartsız bir para borcunu ihtiva etmese dahi, krediyi kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafa ait cari hesabın kesilmesine veya kısa, orta, uzun vadeli kredi hesabının muaccel kılınmasına ilişkin hesap özetinin veya gayrinakdi kredinin ödenmiş olması nedeniyle tazmin talebinin noter marifeti ile krediyi kullanan tarafa gönderildiğine dair noterden tasdikli bir sureti icra müdürlüğüne ibraz ederse icra müdürünün bu Kanunun 149.maddesi gereğince işlem yapacağı belirtilmiştir.

İİK.nun 150/ı ve buna bağlı olarak uygulanacak olan 68/b maddesi alacaklı banka lehine düzenlemeleri içermekte olup, kurumsal ve ciddi bir yapıya ve Devletin sıkı denetimine tabi olan bankalar ve kredi veren kuruluşlar yönünden yapılan bu düzenlemelerin, herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi alacaklı için de uygulanacağının kabulü ağır sonuçlara yol açabilecektir. Bu nedenle anılan maddedeki düzenlemenin banka ve kredi veren kuruluşlar yönünden olup, diğer gerçek ya da tüzel kişilerin anılan maddeye dayalı olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi yapmalarının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda alacaklının acentelik ilişkisinden doğan teminat ipoteğinden dolayı genel mahkemelerde dava açıp alacağını miktar olarak belirlemeden ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapması usulsüzdür. Alacağın tahsil edilip edilmeyeceği yargılamayı gerektirdiğinden mahkemece, şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 05.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

BAYTOK HUKUK BÜROSU

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube