Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Cezanın Ertelenmesi Hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2008/13428

K. 2010/11339

T. 9.6.2010

• CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanığın Suç İşledikten Sonraki Yargılama Sürecinde Pişmanlık Gösterip Göstermediğinin Gözetileceği - Tekrar Suç İşleyip İşlemeyeceği Konusunda Oluşan Kanaate Göre Cezasının Ertelenip Ertelenmeyeceğine Karar Verileceği )

• SANIĞIN TEKRAR SUÇ İŞLEYİP İŞLEMEYECEĞİNE YÖNELİK KANAAT ( Sanığın Suç İşledikten Sonraki Yargılama Sürecinde Pişmanlık Gösterip Göstermediğinin Gözetileceği - Tekrar Suç İşleyip İşlemeyeceği Konusunda Oluşan Kanaate Göre Cezasının Ertelenip Ertelenmeyeceğine Karar Verileceği )

5237/m. 51

ÖZET : Sanığın sabıkasına konu ilamın para cezasına ilişkin olması ve kasıtlı bir suçtan 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş bulunması karşısında, suç işledikten sonraki yargılama sürecinde pişmanlık gösterip göstermediği gözetilerek, tekrar suç işleyip işlemeyeceği konusunda oluşan kanaate göre cezasının ertelenip ertelenmeyeceğine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

>Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın sabıkasına konu ilamın para cezasına ilişkin olması ve kasıtlı bir suçtan 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş bulunması karşısında, 5237 sayılı TCY.nın 51. maddesinde öngörülen, suç işledikten sonraki yargılama sürecinde pişmanlık gösterip göstermediği gözetilerek, tekrar suç işleyip işlemeyeceği konusunda oluşan kanaate göre cezasının ertelenip ertelenmeyeceğine karar verilmesi gerekirken, geçmiş hali dikkate alınarak anılan yasa ve maddesinin uygulmadığına ilişkin yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle hükmolunan cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanık müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 09.06.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube