Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/3684

K. 2011/4984

T. 24.02.2011

* PRİMLERİN EKSİK YATIRILMASI ( Nedeniyle İşçinin Çocuğunun Tedavi Giderlerini Şahsen Ödediği İddiası - Sosyal Güvenlik Kurumunun Karşılayacağı Miktar Araştırılarak Davalının Bu Miktarla Sınırlı Olarak Maddi Zarardan Sorumlu Olacağı )

* İŞVERENİN TEDAVİ GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞU ( Sosyal Güvenlik Kurumunun Karşılayacağı Miktar Araştırılarak Davalının Bu Miktarla Sınırlı Olarak Maddi Zarardan Sorumlu Olacağı - Primlerin Eksik Yatırılması Nedeniyle İşçinin Şahsi Ödemede Bulunduğu İddiası )

* MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalı İşçinin Çocuğunun Tedavi Giderleri/Primlerin Eksik Yatırılması Nedeniyle İşçinin Şahsi Ödemede Bulunduğu İddiası - İşyerinin Sorumlu Olduğu Miktarın Belirlenmesi Gerektiği )

* TEDAVİ GİDERLERİ ( Sosyal Güvenlik Kurumunun Karşılayacağı Miktar Araştırılarak Davalının Bu Miktarla Sınırlı Olarak Maddi Zarardan Sorumlu Olacağı - Sigortalı İşçi)

* SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN TEDAVİ GİDERLERİNİ KARŞILAMASI ( İşverenin Bu Miktarla Maddi Zarardan Sorumlu Olması - Davanın Tamamen Reddedilemeyeceği/Maddi ve Manevi Tazminat Davası )

506/m.32

ÖZET: Taraflar arasında tedavi giderlerinden, işverenin sorumluluğu olup olmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacının sigortalı olduğu dönemde, davacının bebeği 34 gün yoğun bakımda yatarak tedavi görmüş, bunun sonucunda tedavi giderleri primlerin eksik yatırıldığı için davacıdan tahsil edilmiştir. Bu durumda davacının sigortalı olması halinde, çocuğunun gördüğü tedavi karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumunun anılan tedavi giderlerinin karşılayacağı miktarı araştırılarak, davalının bu miktarla sınırlı olmak üzere maddi zarardan sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken, davanın tamamen reddine karar verilmesi hatalıdır.

DAVA : Davacı, maddi ve manevi tazminat alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi A.G. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı iş yerinde 29.01.2002 - 06.11.2002 tarihleri arasında Ağustos ayı hariç her gün çalıştığını ancak çalışmalarının kuruma eksik bildirildiğinden hizmet tespiti davası açtığını ve davanın kabulüne karar verildiğini, primlerinin eksik yatırılması nedeni ile eşinin doğum yapmasıyla tüm doğum ve tedavi masraflarını kendisinin karşıladığını, bebeğin taburcu edilmesinden sonra rahatsızlanması sebebiyle tekrar hastaneye götürüldüğünü, hastane tarafından senet düzenlendiğini ve süresinde ödeme yapılamadığından hastane yetkilileri tarafından senedin işleme konulduğunu, maddi ve manevi sıkıntı çektiğini bildirerek 15.000 TL maddi tazminat ve 10.000 TL manevi tazminat alacağı talebinde bulunmuştur.

Davalı, davacının 29.01.2002 tarihinde işe girdiğini, 25.03.2002 tarihinde işten çıktığını, tekrar işe girdiğini, doğum olduğu sırada davacının sigortalı olarak çalıştığını, davacının kendi rızası ile doğumu özel hastanede yaptırdığını ayrıca davacının davalı şirketin taşeronunda çalıştığını, davanın yersiz olduğunu bildirerek davacı isteklerinin reddini savunmuştur.

Mahkemece, davacının davalı iş yerinde 29.01.2002-31.08.2002 ve 01.10.2002-06.11.2002 tarihleri arasında asgari ücretle tüm süre üzerinden çalıştığının tespitine karar verildiği, kararın kesinleştiği, davacının eşinin doğum yaptığı 23.09.2002 tarihi itibariyle sigortalı olarak çalışmadığı, davacının kabulünde olduğu gibi kesinleşen hizmet tespiti ilamı ile de sabit olduğunu, davacının sigortalı olarak çalıştığı kabul edilen dönemlerde ise eşini ve çocuğunu istediği özel hastanede tedavi ettirmesinin kendi tercihi olup bu dönemde işverene başvurmadığını, Sosyal Sigortalar Kurumu`na veya Çalışma Müdürlüğüne şikayette de bulunmadığını, davacının maddi ve manevi tazminat talep etme yasal koşulları oluşmadığı kanaatine varılarak davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm davacı avukatı tarafından temyiz edilmiştir.

1-) Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-) Taraflar arasında tedavi giderlerinden işvrenin sorumluğu konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Davacının davalı iş yerinde 29.01.2002-31.08.2002 ve 01.10.2002-06.11.2002 tarihleri arasında asgari ücretle tüm süre üzerinden çalıştığının tespitine karar verildiği ve kararın kesinleştiği, davacının sigortalı olarak çalıştığı 18.10.2002 günü bebek Y...`ın tedaviye götürüldüğü Marmara Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında 34 gün yoğun bakımda yatarak tedavi görmesi sebebiyle davacıdan 6.709,68 TL tedavi gideri tahsil edildiği sabittir. Bu durumda davacının sigortalı olması halinde çocuğunun gördüğü tedavi karşılığında 506 Sayılı Kanunun hastalık sigortası hükümlerinin düzenlendiği bölümünde yer alan 32 ve devamı maddeleri kapsamında yapılacak değerlendirme ile Sosyal Güvenlik Kurumunun anılan tedavi giderlerinin karşılayacağı miktarı araştırılarak davalının bu miktarla sınırlı olmak üzere maddi zarardan sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın tamamen reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 24.02.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube