Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)İŞE İADE DAVASI ( İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanmak İçin İşyerinde veya İşverenin Aynı İşkolundaki İşyerlerinde İşçi Sayısının 30 ya da Daha Fazla Olması Gereği )

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/37445

K. 2006/502

T. 18.1.2006

• İŞE İADE DAVASI ( İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanmak İçin İşyerinde veya İşverenin Aynı İşkolundaki İşyerlerinde İşçi Sayısının 30 ya da Daha Fazla Olması Gereği )

• İŞYERİNDE 30 KİŞİ ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU ( İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanmak İçin Gerekmesi )

• DAVANIN GEÇERLİLİK KOŞULU ( İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanmak İçin İşyerinde veya İşverenin Aynı İşkolundaki İşyerlerinde İşçi Sayısının 30 ya da Daha Fazla Olması Gereği )

4857/m. 18

ÖZET : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. İş Kanunu`nun 18. maddesine göre, iş güvencesi hükümlerinden yararlanmak için işyerinde veya işverenin aynı işkolundaki işyerlerinde işçi sayısının 30 ya da daha fazla olması gerekir. Bu husus kamu düzenindendir. Resen araştırılmalıdır. Bu nedenle, davalı şirketin dava konusu işyerinde veya varsa aynı işkolundaki işyerleri de dikkate alınarak fesih tarihi itibariyle toplam kaç işçinin çalıştığı SSK ve BÇM`den sorularak, gerekirse bu konuda taraf tanıkları dinlenmek suretiyle ve işyeri kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle belirlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.

Davalı işveren, iş sözleşmesinin davacının düşük performans göstermesi nedeni ile feshedildiğini, fesih için geçerli neden bulunduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece fesihten önce savunmasının alınmadığı gerekçesi ile isteğin kabulüne karar verilmiştir.

Davalı vekili duruşma sırasında işyerinde 49 işçinin çalıştığım belirtmiş, temyiz dilekçesinde, ise duruşmadaki beyanının hatalı olduğunu, SSK Aylık prim Bildirgesi listesine göre, işyerinde 27 işçinin çalıştığını, belirterek davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacağını ileri sürmüştür. 4857 sayılı İş Kanununun 18. maddesine göre, iş güvencesi hükümlerinden yararlanmak için işyerinde veya işverenin aynı iş kolundaki işyerlerindeki işçi sayısının 30 veya daha fazla olması gerekli olup, bu husus kamu düzeni ile ilgili olduğundan re`sen araştırılmalıdır. Bu nedenle, davalı şirketin dava konusu işyerinde veya varsa aynı is kolundaki işyerleri de dikkate alınarak fesih tarihi itibariyle toplam kaç işçinin çalıştığı SSK ve Bölge Çalışma Müdürlüğünden sorularak, gerekirse bu konuda taraf tanıkları dinlenmek ve işyeri kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle belirlenmeli ve sonucuna göre hüküm kurulmalıdır. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.01.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube