Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) ADİ ORTAKLIK ( Her Ortak Şirketin Karına İştirak Hakkına Sahip Olduğundan Ortağın Kişisel Alacaklıları Borçlu Ortağın Şirketteki Kar Payını İ.İ.K.nun 89. Md.sine Göre Haczettire

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/3953

K. 2011/14126

T. 4.7.2011

• ADİ ORTAKLIK ( Her Ortak Şirketin Karına İştirak Hakkına Sahip Olduğundan Ortağın Kişisel Alacaklıları Borçlu Ortağın Şirketteki Kar Payını İ.İ.K.nun 89. Md.sine Göre Haczettirebileceği - Tasfiye Edilmesi Halinde Borçluya İsabet Edecek Tasfiye Payının da Haczinin Mümkün Bulunduğu )

• TASFİYE PAYININ HACZİ ( Adi Ortaklıkta Her Ortak Şirketin Karına İştirak Hakkına Sahip Olduğundan Ortağın Kişisel Alacaklıları Borçlu Ortağın Şirketteki Kar Payını İ.İ.K.nun 89. Md.sine Göre Haczettirebileceği - Tasfiye Edilmesi Halinde Borçluya İsabet Edecek Tasfiye Payının da Haczinin Mümkün Bulunduğu )

• ŞİRKET KARINA İŞTİRAK ( Adi Ortaklıkta Her Ortağın Bu Hakka Sahip Olduğundan Ortağın Kişisel Alacaklıları Borçlu Ortağın Şirketteki Kar Payını İ.İ.K.nun 89. Md.sine Göre Haczettirebileceği - Tasfiye Edilmesi Halinde Borçluya İsabet Edecek Tasfiye Payının da Haczinin Mümkün Bulunduğu )

• ADİ ORTAKLIĞIN MALLARI ÜZERİNE HACİZ KONULMASI ( Bu Husus Ortaklardan Her Biri Tarafından Şikayet Konusu Yapılabileceği - İcra Müdürlüğünce Şirket İş Ortaklığının Milli Savunma Bakanlığı`nda Mevcut Hak Edişlerine Haciz Konulduğundan Adi Ortaklığının üçüncü kişi Nezdinde Bulunan Alacağına Haciz Konamayacağı )

818/m.522,523,534

2004/m.89

ÖZET : B.K.nun 522-523. maddeleri gereğince adi ortaklıkta her ortak şirketin karına iştirak hakkına sahip olduğundan ortağın kişisel alacaklıları borçlu ortağın şirketteki kar payını İ.İ.K.nun 89. maddesine göre haczettirebilirler. Ayrıca adi ortaklığın tasfiye edilmesi halinde borçluya isabet edecek tasfiye payının da haczi mümkün bulunmaktadır. Bir diğer anlatımla, bir ortağın alacaklıları haklarını ancak o şerikin tasfiyedeki payı üzerinde kullanabilirler, ne var ki şirket sözleşmesinde bu kuralın aksi de kararlaştırılabilir.

Adi ortaklığın malları üzerine haciz konulması halinde bu husus ortaklardan her biri tarafından şikayet konusu yapılabilir. Somut olayda icra müdürlüğünce G... İnş. San. Ltd. Şti. - T... İnş. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının Milli Savunma Bakanlığı`nda mevcut hak edişlerine haciz konulduğu anlaşılmıştır. Adi ortaklığının üçüncü kişi nezdinde bulunan alacağına haciz konamayacağından, mahkemece şikayetin kabulü gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : B.K.nun 534. maddesi hükmüne göre; adi ortaklığın iktisap ettiği veya şirkete devredilen şeyler, alacaklar, mallar, haklar, ayni haklar şirket sözleşmesinde kabul edilen kurallara uygun olarak şirketin müşterek malı olur. Şerikler bu mallar üzerinde M.K.nun 629. maddesi gereğince iştirak halinde mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Ancak iştirak halinin tek istisnası burada ortaklardan birisi payını başkasına temlik edebilir. Ancak bu paya malik olan üçüncü kişi şirketi idare etmek, denetimde bulunmak hakkına sahip olmaz.

B.K.nun 522-523. maddeleri gereğince adi ortaklıkta her ortak şirketin karına iştirak hakkına sahip olduğundan ortağın kişisel alacaklıları borçlu ortağın şirketteki kar payını İ.İ.K.nun 89. maddesine göre haczettirebilirler. Ayrıca adi ortaklığın tasfiye edilmesi halinde borçluya isabet edecek tasfiye payının da haczi mümkün bulunmaktadır. Bir diğer anlatımla, bir ortağın alacaklıları haklarını ancak o şerikin tasfiyedeki payı üzerinde kullanabilirler, ne var ki şirket sözleşmesinde bu kuralın aksi de kararlaştırılabilir.

Açıklanan bu hükümlere aykırı olarak adi ortaklığın malları üzerine haciz konulması halinde bu husus ortaklardan her biri tarafından şikayet konusu yapılabilir.

Somut olayda icra müdürlüğünce G... İnş. San. Ltd. Şti. - T... İnş. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının Milli Savunma Bakanlığı`nda mevcut hak edişlerine haciz konulduğu anlaşılmıştır. Adi ortaklığının üçüncü kişi nezdinde bulunan alacağına haciz konamayacağından, mahkemece şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 4.7.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

bileceği - Tasfiye Edilmesi Halinde Borçluya İsabet Edecek Tasfiye Payının da Haczinin Mümkün Bulunduğu )
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube