Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/1168

K. 2011/8969

T. 9.5.2011

• İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Bayilik İlişkisinden Doğan Teminat İpoteğinden Dolayı Dava Açılıp Alacak Miktar Olarak Belirlenmeden Takibe Yapılmasının Usulsüz Olduğu - Alacaklı Kredi Kuruluşu Olmadığından İİK`nun 150 ve 68/b Maddelerinin Uygulama Yeri Bulunmadığı )

• BAYİLİK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN TEMİNAT İPOTEĞİ ( Dava Açılıp Alacak Miktar Olarak Belirlenmeden Takibe Yapılmasının Usulsüz Olduğu - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )

2004/m. 45, 148

ÖZET : Bayilik ilişkisinden doğan teminat ipoteğinden dolayı genel mahkemelerde dava açılıp, alacak miktar olarak belirlenmeden ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile borçlu hakkında takip yapılması usulsüzdür.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 07.10.2010 tarih. 9350/22590 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı şirket tarafından, asıl borçlu ve ipotek veren malik hakkında 16.10.2007 tarihli bayilik sözleşmesi uyarınca bayi borçlu A...-U... Petrol Akaryakıt Ltd. Şti`nin cari hesap ilişkisinden kaynaklanan akaryakıt alacağı nedeniyle ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılmış ve borçlulara ödeme emri gönderilmiştir. Borçlu şirket alacaklı şirketten alacağı akaryakıt ürünlerinin bedelleri karşılığında alacaklı şirket lehine üst sınır ipoteği tesis etmiştir.

Bayilik ilişkisinden doğan teminat ipoteğinden dolayı genel mahkemelerde dava açılıp, alacak miktar olarak belirlenmeden ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile borçlu hakkında takip yapılması usulsüzdür. Alacağın tahsil edilip edilmeyeceğinin yargılamayı gerektirdiği düşünülerek itirazın kaldırılması isteminin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne dair hüküm verilmesi isabetsizdir. Diğer taraftan alacaklının kredi veren kuruluş ( banka ) olmadığı da dikkate alındığında İİK.nun 150/ı ve 68/b maddeleri koşullarının da somut olayda uygulama yeri bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekirken onandığı görülmekle borçlunun karar düzeltme isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun karar düzeltme isteğinin kabulü ile Dairemizin 07.10.2010 tarih ve 2010/9350 Esas 2010/22590 karar sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ). 09.05.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. meden Takibe Yapılmasının Usulsüz Olduğu - Alacaklı Kredi Kuruluşu Olmadığından İİK`nun 150 ve 68/b Maddelerinin Uygulama Yeri Bulunmadığı )
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube