Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

DAVACI : ………………………..................

VEKİLLERİ :..................................

DAVALILAR : 1-A………………..................

2-İ.............................................

KONU:TAPU İPTAL VE TESCİL


AÇIKLAMA :

Taraflardan A….... ile davacı-müvekkil … 2002 yılında evlenmişlerdir. Tarafların bu evlilikten U…..... isminde bir küçük çocukları vardır.Taraflar evlendikten sonra, 2.5-3 yıl kadar mülkiyeti davalı A..... üzerine kayıtlı bulunan ve müvekkilenin adresi kısmında belirtilen (Tapunun ........ ili,...... pafta, ada......,.... blok 2.kat ....... nolu bağımsız bölüm) evde birlikte oturmuşlardır ve aile yaşamı sürmüşlerdir.Ancak yaklaşık 6-8 ay önce taraflar arasında davalı A.....’den kaynaklanan geçimsizlik baş göstermiş, taraflar ..........’te bulunan davalının baba evinde oldukları bir sırada yaşanan tartışmada ayrılmışlardır.

Taraflar birkaç ay ayrı kalmış, bu süre içersinde kalp rahatsızlığı bulunan davalı A......, babası evinde kalmış, davacı …...... ise bir süre sonra kendisi ile kalan Küçük …..’u da alarak tarafların aile konutu niteliğinde bulunan ..........’deki evlerine dönmüş ve eşini beklemeye başlamış, ancak davalı eş A…, müşterek haneye dönmemiştir.

Bu aşamada, davalı A........... ............. 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2005/....... Esas sayılı dosyası ile müvekkile aleyhine boşanma davası ikame etmiş, müvekkile bu davayı ve boşanma isteğini kabul etmemiştir, dava halen derdesttir.Dava devam ederken ve müvekkile aile konutu niteliğindeki müşterek hanede de otururken, davacı müvekkileye diğer davalı İ……...... tarafından, ekte sunulu bulunan ...........İli 20.Noterliği’nin ............. yevmiye nolu ve 30.11.2005 tarihli ihtarnamesi keşide edilmiş ve özetle “...........oturmakta olduğu evin 27.7.2005 tarihinde …............ tarafından kendisine satıldığı ve 10 gün içinde boşaltılması............” ihtar edilmiştir.Müvekkil davaya konu temlikten böylece haberdar olmuştur.

Bilindiği üzere 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Yeni Türk Medeni Kanunu 194,240,254,279 ve 652.maddelerde “aile konutu” adı altında yeni bir hukuki kavram getirmiştir.TMK’nın 194/1.maddesi “eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez ; aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki haklarını sınırlandırmayacağını” hükme bağlamıştır.Bu düzenleme ile Tapu Sicilinde konutun maliki olarak gözüken eşin hukuki işlem özgürlüğü diğer eşin katılımına,onamına bağlanmıştır, amaç aile konutunu ve bu konut ile ilgili kanuni hakları koruma altına almaktır.Bu koruma, evlilik birliği devam ettiğine göre 4721 sayılı Kanunun yürürlüğe girişinden önceki edinilmiş aile konutları içinde geçerlidir.(Yargıtay 2.HD.3.5.2005 Tarih ve 2005/2547 e 2005/7234 K. Sayılı ilamı)

Bu hukuki durum karşısında somut olay değerlendirildiğinde ; Davalı eş A.......’nin, aile konutu niteliğindeki evlerini, boşanma davası açtığı 8.8.2005 tarihinden 10 gün önce 27.07.2005 tarihinde muvazaalı olarak, sırf eşinden mal kaçırmak ve boşanma davasının sonuçlarından kurtulmak amaçlı diğer davalı ……….’e temlik etmiştir.Davalı A.....’nin, diğer davalı ….....’a bu temliki muvazaalıdır.Çünkü davalı …………, davacının hem hemşerisi, hem de uzaktan akrabası ve üstüne üstlük de çalışma arkadaşıdır, Davalılar ortak akrabaları M. Ü’nün işyerinde yıllarca birlikte çalışmışlardır, aile olarak görüşen insanlardır. Davalı İ........, Davalı A......’nın yakını olup boşanma ve fiili ayrılık olayı yakından bilecek durumdadır.Kaldı ki, bekar olup asgari ücretle çalışmaktadır. E.......’da daire satın alabilecek ekonomik durumu da yoktur.

Muvazaalı ve mal kaçırmaya yönelik bulunan bu temlikin iptali ile halen burada oturmakta olan davacı eş ve müşterek çocuğun hakları korunmuş olacak hem de muvazaalı olan işlemin iptali sağlanacaktır.

DELİLLER : Tapu Kayıtları,Keşif-Bilirkişi İncelemesi,Nüfus Kayıtları,
Boşanma dosyası, İhtar,Tanık beyanları,Her Tür yasal delil.

HUKUKİ DAYANAK : MK,HMK ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklamaya çalıştığımız nedenlerle ;
Öncelikle HMK İlgili maddeleri gereğince taşınmazın iyiniyetli 3.kişilere devrinin önlenmesi açısından Tapu Kaydı üzerine İHTİYATİ TEDBİR KONMASINA,

Neticeten Davamızın KABULÜ İLE , Tapunun .........ili, ......... pafta, ....... ada,....... blok 2.kat ...... nolu bağımsız bölüm üzerindeki 27.7.2005 tarihli temlikin İPTALİNE,Taşınmazın eski maliki davalı A........ adına TESCİLİNE,

Tapu kaydına “Aile Konutu” şerhinin İŞLENMESİNE,

Lehimize vekalet ücreti TAKDİRİNE,Yargılama giderlerinin davalıya YÜKLENMESİNE KARAR VERİLMESİNİ saygılarımızla vekaleten dileriz. ../../........

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube