Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/12468

K. 2013/5196

T. 09.04.2013

* YARGILAMA GİDERLERİ/AVUKATLIK ÜCRETİ (Görevsizlik Yetkisizlik veya Gönderme Kararından Sonra Davaya Başka Mahkemede Devam Edilmesi Halinde O Mahkemenin Hükmedeceği - Başka Mahkemede Devam Edilmemişse Talep Üzerine Davanın Açıldığı Mahkemenin Hükmedeceği)

* DAVA DİLEKÇESİNİN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ (Görevsizlik Kararı Veren Mahkemenin Bu Kararla Birlikte Yargılama Giderlerine ve Avukatlık Ücretine Hükmetmesinin Hukuka Aykırı Olduğu)

* GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ (Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddine Karar Verildiği - Görevsizlik Kararı Veren Mahkemenin Bu Kararla Birlikte Yargılama Giderlerine ve Avukatlık Ücretine Hükmedemeyeceği)

* GÖREVSİZLİK YETKİSİZLİK VE GÖNDERME KARARI ( Davaya Başka Mahkemede Devam Edilmesi Halinde Yargılama Giderine O Mahkemenin Hükmedeceği - Devam Edilmemişse Talep Üzerine Davanın Açıldığı Mahkemenin Davacıyı Yargılama Giderini Ödemeye Mahkum Edeceği) 6100/m.323, 331, 448

ÖZET : Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya başka mahkemede devam edilmesi halinde yargılama giderine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik ve gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise; talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderini ödemeye mahkum eder. Görevsizlik kararı veren mahkemenin bu kararla birlikte yargılama giderlerine ve avukatlık ücretine hükmetmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : H.D. ve S.D. aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılamasında mahkemenin görevsizliğine dair Antalya 4. Aile Mahkemesi`nden verilen 07.09.2012 gün ve 22/809 sayılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Taraflar arasında görülen davanın yapılan yargılaması sonunda, dava dilekçesinin görev yönünden reddine, dosyanın talep halinde Antalya Asliye Hukuk Mahkemesi`ne gönderilmesine, davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT`ye göre hesap edilen 1.200 TL avukatlık ücreti ile davalı tarafından yapılan 90,00 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir. Hüküm, davacı vekili tarafından yargılama giderleri ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmiştir.

Hüküm tarihi itibari ile 6100 sayılı HMK.nun 448. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK.nun 331/2. maddesinde “Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya başka mahkemede devam edilmesi halinde yargılama giderine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik ve gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise; talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderini ödemeye mahkum eder” biçiminde düzenleme yapılmıştır. Bu durumda görevsizlik kararı veren mahkemenin bu kararla birlikte 6100 sayılı HMK 323/1md tanımlanan yargılama giderlerine ve avukatlık ücretine hükmetmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulüyle usul ve kanuna aykırı görülen hükmün avukatlık ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin bölümlerinin 6100 sayılı HMK.nun Geçici 3.maddesi uyarınca uygulanacak olan 1086 sayılı HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, HUMK.nun 440/III-3 bendi gereğince ilama karşı karar düzeltme yolu kapalı bulunduğuna, 21,15 peşin alınan harcın istek halinde davacıya iadesine, 09.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube