Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Takibin İptali Davası,Tedbir Nafakası, Nafaka Alacağı, Ayrılık kararı

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5994

K. 2012/22210

T. 25.6.2012

• TAKİBİN İPTALİ DAVASI ( Aile Hakimi Ayrılık Kararında Tedbir Nafakasına Hükmettiğinden ve Anılan Hükmün Bozulduğuna Kaldırıldığına Geçersiz Olduğuna Dair Bir Karar da Verilmediğinden Takibin Devamına Karar Verilmesi Gerektiği )

• TEDBİR NAFAKASI ( Takibin İptali Davası - Aile Hakimi Ayrılık Kararında Tedbir Nafakasına Hükmettiğinden ve Anılan Hükmün Bozulduğuna Kaldırıldığına Geçersiz Olduğuna Dair Bir Karar da Verilmediğinden Takibin Devamına Karar Verileceği )

• NAFAKA ALACAĞI ( Takibin İptali Davası - Aile Hakimi Ayrılık Kararında Tedbir Nafakasına Hükmettiği/Takibin Devamına Karar Verilmesi Gerektiği )

• AYRILIK KARARI ( Takibin İptali Davası - Aile Hakimi Ayrılık Kararında Tedbir Nafakasına Hükmettiğinden ve Anılan Hükmün Bozulduğuna Kaldırıldığına Geçersiz Olduğuna Dair Bir Karar da Verilmediğinden Takibin Devamı Gerektiği )

4721/m.169

ÖZET : Dava, ara kararla hükmedilen tedbir nafakasının ilamlı takibe konu edilemeyeceği, icra dairesinin yetkisiz olduğu ve dayanak ilamın Yargıtay tarafından bozulması sebebiyle takibin iptali istemine ilişkindir. Nafaka alacağı, ayrılık süresince kocanın geliri bulunmayan karısına bakma ve onun geçimini sağlama yükümlülüğü devam edeceğinden, aile hakimi, ayrılık kararında tedbir nafakasına hükmetmiş, anılan hükmün bozulduğuna, kaldırıldığına, geçersiz olduğuna dair bir karar da verilmemiştir. Bu sebeple nafaka alacağının niteliği de gözönünde bulundurulmak suretiyle bu yöne dair takibin devamını sağlar nitelikte karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup; dava dosyası için Tetkik Hakimi Pınar Çirci tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Kadıköy 2. Aile Mahkemesi`nin 31.3.2009 tarihli ara kararıyla dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 300 TL tedbir nafakasına hükmedildiği ve bilahare 25.2.2010 gün ve 2009/50 Esas, 2010/151 Karar sayılı kararı ile de "tarafların 18 ay süreyle ayrılmalarına, ayrılık kararı süresince aylık 600 TL tedbir nafakasının her ay davalıdan alınarak davacıya verilmesine" karar verildiği, anılan bu kararın Yargıtay 2. Hukuk Dairesi`nin 20.6.2011 tarih ve 2010/10152 Esas, 2011/10863 Karar sayılı ilamı ile "... davacı kadının vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediğinin araştırılması ve bu hususun ön mesele sayılması gerekirse Türk Medeni Kanunu`nun 462/8. maddesi uyarınca işlem yapılması ve sonucuna kadar yargılamanın bekletilmesi..." gerekçesiyle bozulduğu görülmektedir.

Borçlunun mahkemeye başvurusu, ara kararla hükmedilen tedbir nafakasının ilamlı takibe konu edilemeyeceği, icra dairesinin yetkisiz olduğu ve dayanak ilamın Yargıtay tarafından bozulması sebebiyle takibin iptali istemine ilişkindir. Mahkemece yetki itirazının reddiyle takip dayanağı ilamın bozulmasının icra işlemlerini olduğu yerde durduracağından bahisle takibin durdurulmasına karar verildiği görülmüştür.

Nafaka alacağı T.M.K.nun 169 ve devamı maddeleri uyarınca verildiğine göre, ayrılık süresince kocanın geliri bulunmayan karısına bakma ve onun geçimini sağlama yükümlülüğü devam edeceğinden, aile hakimi, ayrılık kararında tedbir nafakasına hükmetmiş, anılan hükmün bozulduğuna, kaldırıldığına, geçersiz olduğuna dair bir karar da verilmemiştir. Bu sebeple nafaka alacağının niteliği de gözönünde bulundurulmak suretiyle bu yöne dair takibin devamını sağlar nitelikte karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle takibin durdurulmasına dair karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle nafaka alacağının tahsiline hasren İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube