Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kamu Davasının Düşürülmesi Hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2010/4248

K. 2012/3567

T. 22.2.2012

• KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ (İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda 5237 S.K. Md.184/5 Uyarınca - Katılan Lehine Dilekçe Yazım Ücretine Hükmolunamayacağı)

• DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ (Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verildiği - 5271 S.K. Md. 327/1`e Aykırı Şekilde Katılan Lehine Dilekçe Yazım Ücretine Karar Verilemeyeceği)

5237/m.184/5

5271/m.327/1

ÖZET : Sanık hakkında açılan kamu davasının TCK.nun 184/5. maddesi uyarınca düşürülmesine karar verildiğinden katılan lehine dilekçe yazım ücretine hükmolunmaması gerekir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede ;

Sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Sanık hakkında açılan kamu davasının 5237 sayılı TCK.nun 184/5. maddesi uyarınca düşürülmesine karar verildiği halde, Yargıtay CGK`nun 31.01.2012 tarihli ve 2011/258-8 esas/karar sayılı kararı karşısında 5271 sayılı Yasanın 327/1. maddesine aykırı biçimde katılan lehine dilekçe yazım ücretine hükmolunmaması gerekeceği lüzumu,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılan Çeşme Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz iddiaları bu nedenle yerinde ise de, bu aykırılık, yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olduğundan, temyiz edilen kararın açıklanan noktası tebliğnameye uygun olarak, " katılan lehine dilekçe yazım ücretine hükmedilmesine" ilişkin kısmın hüküm fıkrasından çıkartılmak suretiyle DÜZELTİLMEK ve başkaca yönleri Yasaya uygun bulunan hüküm, bu bağlamda ONANMAK suretiyle 5320 sayılı Yasanın 8/1.madde ve fıkrası aracılığıyla 1412 sayılı CYY.nın 322.maddesi uyarınca davanın esasına, 22.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube