Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)HAKARET NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Davacı Tarafından Yazılan Mesajların da En Az Davalı Tarafından Çekilen Mesajlar Kadar Ağır İfadeler İçerdiği Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verildiği - Red Gerekçesi Değil İndirim Sebebi Olarak Değerlendirilmesi Gereği )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/14953

K. 2012/18228

T. 29.11.2012

• HAKARET NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Tarafından Yazılan Mesajların da En Az Davalı Tarafından Çekilen Mesajlar Kadar Ağır İfadeler İçerdiği Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verildiği - Red Gerekçesi Değil İndirim Sebebi Olarak Değerlendirileceği )

• TELEFON MESAJI İLE HAKARET ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Davacı Tarafından Yazılan Mesajların da En Az Davalı Tarafından Çekilen Mesajlar Kadar Ağır İfadeler İçerdiği Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verildiği - Red Gerekçesi Değil İndirim Sebebi Olarak Değerlendirilmesi Gereği )

• HAKARET NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Davacı Tarafından Yazılan Mesajların da En Az Davalı Tarafından Çekilen Mesajlar Kadar Ağır İfadeler İçerdiği Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verildiği - Red Gerekçesi Değil İndirim Sebebi Olarak Değerlendirilmesi Gereği )

• TAZMİNATIN İNDİRİLMESİ ( Davacı Tarafından Yazılan Mesajların da En Az Davalı Tarafından Çekilen Mesajlar Kadar Ağır İfadeler İçerdiği Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verildiği - Red Gerekçesi Değil İndirim Sebebi Olarak Değerlendirileceği/Maddi ve Manevi Tazminat Davası )

818/m.41,44, 49

ÖZET : Dava, haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı vekili, davalının, davacının cep telefonuna mesaj çekerek hakaret ve tehdit ettiğini, kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu beyan ederek maddi ve manevi tazminat istemli eldeki davayı açmıştır. Mahkemece; eylemin tarafların karşılıklı olarak mesajlaşması sırasında gerçekleştiği, davacı tarafından yazılan mesajların da en az davalı tarafından çekilen mesajlar kadar ağır ifadeler içerdiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemece, hakaretin karşılıklı olması nedeniyle dava reddedilmiş ise de, bu durum tazminatın tümden reddini gerektirmez, indirim sebebi olabilir. Davacı lehine uygun bir miktar manevi tazminat verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı E. G. vekili Avukat H. E. tarafından, davalı Ş. A. aleyhine 02.04.2008 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 09.05.2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre maddi tazminat istemine ilişkin temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Manevi tazminat istemine ilişkin temyiz itirazına gelince:

Dava, haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, davalının, davacının cep telefonuna mesaj çekerek hakaret ve tehdit ettiğini, kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu beyan ederek maddi ve manevi tazminat istemli eldeki davayı açmıştır.

Davalı davanın reddini savunmuştur. Mahkemece; eylemin tarafların karşılıklı olarak mesajlaşması sırasında gerçekleştiği, davacı tarafından yazılan mesajların da en az davalı tarafından çekilen mesajlar kadar ağır ifadeler içerdiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Davalı hakkında Marmaris 2. Sulh Ceza Mahkemesinde açılan kamu davasında davalının müşteki davacıya kötülük kraliçesi ve benzeri sözlerle hakaret ettiği gerekçesi ile cezalandırılmasına karar verildiği ve kararın 26.06.2007 tarihinde kesinleştiği görülmüştür.

Her ne kadar mahkemece, hakaretin karşılıklı olması nedeniyle dava reddedilmiş ise de, bu durum tazminatın tümden reddini gerektirmez. Borçlar Kanunu`nun 44. maddesi gereğince indirim sebebi olabilir. Bu kapsamda davacı lehine uygun bir miktar manevi tazminat verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda ( 2 ) sayılı bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, öteki temyiz itirazlarının ( 1 ) sayılı bentteki nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 29.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube