Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Zimmete Konu Miktarın Soruşturma Başlamadan Önce Ödenmesi Hakkında Yargıtay 5. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2007/13971

K. 2011/25865

T. 24.11.2011

• ZİMMETE KONU MİKTARIN SORUŞTURMA BAŞLAMADAN ÖNCE ÖDENMESİ (Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı - 5237 S.K. Md. 248/1 Uyarınca Verilecek Cezanın Üçte İkisinin İndirileceği)

• ETKİN PİŞMANLIK (Zimmete Konu Miktarın İdari Tahkikat Sırasında Soruşturma Başlamadan Önce Tamamen Geri Ödendiği - Kovuşturma Başlamadan Önceki Etkin Pişmanlık Hükmüne Göre Ceza Verilemeyeceği)

• MAHKEME MÜHRÜ (Gerekçeli Kararın 5271 S.K. Md. 232/7 Uyarınca Mahkeme Mührü İle Mühürlenmesi Gerektiği)

• SORUŞTURMA BAŞLAMADAN ÖNCE ZİMMETE KONU MİKTARIN ÖDENMESİ (Zimmete Konu Miktarın İdari Tahkikat Sırasında Ödendiği - Verilecek Cezada 2/3 Oranında İndirim Yapılacağı)

5271/m.2/1-e, 158/1, 160, 232/7

5237/m.248/1

ÖZET : Gerekçeli kararın mahkeme mührü ile mühürlenmemesi hukuka aykırıdır. Zimmete konu miktarın idari tahkikat sırasında, soruşturma başlamasından önce tamamen geri ödendiği, bu itibarla sanığın cezasından 5237 sayılı TCK.nun 248/1. maddesi uyarınca 2/3 yerine 2. fıkra uyarınca 1/2 oranında indirim yapılması sonucu fazla ceza tayini hukuka aykırıdır.

DAVA : Gereği düşünüldü:

KARAR : Gerekçeli kararın mahkeme mührü ile mühürlenmemesi suretiyle CMK.nun 232/7. maddesine muhalefet edilmesi,

Kabule göre de;

CMK.nun 2/e, 158/1 ve 160. maddelerine ve Ceza Genel Kurulu`nun Dairemizce de benimsenen 17/06/2006 gün ve 2006/5-165-213 sayılı Kararına göre soruşturmanın "kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi" ifade ettiği ve soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı veya kolluk makamlarınca suçun işlendiğinin öğrenilmesiyle başladığı dikkate alınarak, zimmete konu miktarın idari tahkikat sırasında, soruşturma başlamasından önce tamamen geri ödendiği, bu itibarla sanığın cezasından 5237 sayılı TCK.nun 248/1. maddesi uyarınca 2/3 yerine anılan Yasa ve maddenin 2. fıkrası uyarınca 1/2 oranında indirim yapılması sonucu sanık hakkında fazla ceza tayini,

"Sanığın hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar 5237 sayılı Kanunun 53/1-2 maddede sayılan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına" şeklindeki ibarenin infazda tereddüt doğuracağının düşünülmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanık müdafiin temyiz itirazları yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321 ve 326. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 24.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube