Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Senette Düzeltme YapılmasıT.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/14464

K. 2012/21644

T. 20.6.2012

• ÇEK ÜZERİNDE TAHRİFAT İDDİASI ( Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığı ve Paraf İmzasının da Sahte Olduğu Yönündeki İtirazların Bilirkişi İncelemesi İle Sonuçlandırılacağı - Senetteki Düzeltmelerin Keşideci Tarafından Paraf Edilmesi Gereği )

• KEŞİDECİNİN ONAYI ( Senetteki Düzeltmelerin Keşideci Tarafından Paraf Edilmesi Gereği - Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığı ve Paraf İmzasının da Sahte Olduğu Yönündeki İtirazların Bilirkişi İncelemesiyle Sonuçlandırılacağı )

• SENETTE DÜZELTME YAPILMASI ( Düzeltmenin Geçerli Olması İçin Keşidecinin Onayının Zorunlu Olduğu - Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığı ve Paraf İmzasının da Sahte Olduğu Yönündeki İtirazların Bilirkişi İncelemesiyle Sonuçlandırılacağı )

• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığı ve Paraf İmzasının da Sahte Olduğu Yönündeki İtirazların Bilirkişi İncelemesiyle Sonuçlandırılacağı - Senetteki Düzeltmelerin Keşideci Tarafından Paraf Edilmesi Gereği )

2004/m.366

1086/m.296

ÖZET : Senetteki düzeltmelerin keşideci tarafından paraf edilmesi gereklidir. Çekin keşide tarihinde tahrifat yapıldığı ve paraf imzasının da sahte olduğu yönündeki itirazlar bilirkişi incelemesi ile sonuçlandırılmalıdır. Takip dayanağı çekin keşide tarihinde düzeltme yapıldığı ve bu düzeltmede paraf imzasının bulunduğu görülmektedir. Düzeltmenin geçerli olması için keşidecinin onayı zorunludur. Mahkemece, keşide tarihinde yapılan düzeltmeye ilişkin paraf imzasının keşide yerinde bulunan keşideciye ait imza ile aynı el ürünü olup olmadığı öncelikle belirlenmeli, değil ise tahrifat öncesi keşide tarihi belirlenip oluşacak sonuca göre hüküm tesis edilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Mehmet Turan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

HMK.nun 207. ( HUMK.nun 298. ) maddesi hükmü gereğince senetteki düzeltmelerin keşideci tarafından paraf edilmesi gereklidir. Çekin keşide tarihinde tahrifat yapıldığı ve paraf imzasının da sahte olduğu yönündeki itirazlar bilirkişi incelemesi ile sonuçlandırılmalıdır.

Somut olayda; takip dayanağı çekin keşide tarihinde düzeltme yapıldığı ve bu düzeltmede paraf imzasının bulunduğu görülmektedir. Düzeltmenin geçerli olması için keşidecinin onayı zorunludur. Mahkemece, keşide tarihinde yapılan düzeltmeye ilişkin paraf imzasının keşide yerinde bulunan keşideciye ait imza ile aynı el ürünü olup olmadığı öncelikle belirlenmeli, değil ise tahrifat öncesi keşide tarihi belirlenip oluşacak sonuca göre hüküm tesis edilmelidir.

O halde mahkemece, anılan işlemler tamamlanmadan, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube