Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

YÜKSEK VOLTAJ SONUCU YANGIN ÇIKMASINDA TAZMİN SORUMLULUĞU...

Mesajgönderen kararara.com » 29 Mar 2013, 16:47

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2012/22467
KARAR NO: 2013/1167


Dava dilekçesinde 7.100 TL tazminatın davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının evinde yangın çıktığını, eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini, tespit yapıldığını, yangının elektiriğin gidip gelmesi sırasındaki voltaj yükselmesinden kaynaklandığını, davalının ihmali bulunduğunu belirterek, fazlaya ilişkin haklar saklı olmak üzere 7.100 TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; zamanaşımı def`ini ileri sürerek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı vekilinin 17.07.2009 ve 29.12.2011 havale tarihli dilekçelerinde; davanın ve ıslah talebinin zamanaşımına uğramış olduğunun savunulduğu anlaşılmıştır.

Mahkeme; tarafların iddia ve savunmalarını irdeleyerek kabul ve red sebeplerini gerekçesinde göstermek sureti ile uyuşmazlığı çözümler.

Zamanaşımı doğmuş ve varolan bir hakkın istenmesini ortadan kaldıran bir savunma aracıdır; bu nedenledir ki zamanaşımı alacağın varlığını değil; istenebilirliğini ortadan kaldırır. Davalı borçlunun böyle bir olgunun var olduğunu ileri sürmesi halinde bu savunması hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmeden eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetli değildir.

HMK.nun 26.maddesinde; “Hakim, tarafların talep ve sonuçlarıyla bağlıdır, ondan fazlasına veya başka birşeye karar veremez. Duruma göre talep sonucundan daha azına karar verilebilir...” düzenlemesi yer almaktadır. Somut olayda dava dilekçesinde; alacak miktarına faiz işletilmesi talebi bulunmamaktadır. Buna rağmen mahkemece; hüküm altına alınan alacağa olay tarihinden itibaren yasal faiz işletildiği, kararın HMK.nun 26.maddesine aykırı olduğu anlaşılmaktadır.

BK.nun 58/1. maddesi gereğince imal olunan bir şeyin sahibi o şeyin korunmasındaki kusurundan dolayı oluşan zararlardan kusursuz sorumluluk ilkesi gereğince sorumludur. Enerji nakil hatları da maddede belirtilen imal olunan şey kapsamında olduğundan enerji nakil hattının sahibi bu tesisin korunmasından bu bağlamda bakım eksikliğinden doğan zarardan kusursuz olarak sorumludur.

Mahkemece benimsenen bilirkişi raporu; hükme esas alınacak nitelikte değildir. Üniversitelerin elektrik mühendisliği bölümünden seçilecek 2 elektrik mühendisi, diğeri iş güvenliği uzmanından oluşan 3 kişilik bilirkişi kurulundan dosyadaki tüm bilgi ve belgeler incelenmek suretiyle alınacak rapor ile tarafların kusur oranları yeniden değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi; davacının bölüşük kusurunun bulunup bulunmadığının teknik incelemeyle tespit edilmesi gerekmektedir.

Olayın saptanan özellikleri de gözönünde bulundurulmak ve zarar kapsamı belirlenmek suretiyle varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekir. Karar açıklanan nedenlerle yerinde görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube