Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) BORÇLUNUN ÇALIŞMALARINI ENGELLEYECEK HACİZ (Kaldırılması Talebi/Haczedilmezlik Şikayeti - Eklentilerin Taşınmazdan Ayrı Olarak Hazcedile Bileceğinin Gözetileceği/Eklentinin Taşınmaz Yok Edilmeden ve Zarara Uğratılmadan Ayrılabileceği )

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5970

K. 2012/24220

T. 12.7.2012

• BORÇLUNUN ÇALIŞMALARINI ENGELLEYECEK HACİZ (Kaldırılması Talebi/Haczedilmezlik Şikayeti - Eklentilerin Taşınmazdan Ayrı Olarak Hazcedile Bileceğinin Gözetileceği/Eklentinin Taşınmaz Yok Edilmeden ve Zarara Uğratılmadan Ayrılabileceği )

• TAŞINMAZ EKLENTİSİNİN HACZEDİLMESİ (İpotek Akit Tablosunda Sayılan Eklentilerin Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczinin Mümkün Bulunmadığı - Ancak Diğer Hallerde Eklentinin Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczedilebileceğinin Mahkemece Gözetileceği )

• TAŞINMAZ İPOTEK AKİT TABLOSU (Haczedilmezlik Şikayeti - İpotek Akit Tablosunda Sayılan Eklentilerin Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczinin Mümkün Bulunmadığı/Bu Durumun Mahkemece Gözetilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Eklenti )

4721/m. 684,686

2004/m. 83/c

ÖZET : Dava, borçlunun çalışmasını engelleyecek mahcuz üzerindeki haczin kaldırılmasına ilişkin haczedilmezlik şikayetidir. Taşınmaz ipoteği taşınmazın bütünleyici parçalarını ve eklentilerini de kapsamaktadır. Ancak, kural olarak eklentinin taşınmazdan ayrı olarak haczi mümkündür. Yani alacaklılar fabrika binasını satmadan, binada bulunan eklenti niteliğindeki malları -eklenti olduğu bilirkişilerce saptandığı takdirde- ayrı ayrı haczedilebilir ve satabilirler. Çünkü eklentinin taşınmaz yok edilmeden, zarar uğratılmadan veya yapısı değiştirilmeden ondan ayrılması mümkündür. Ayrıca, ipotek akit tablosunda sayılan eklentilerin taşınmazdan ayrı olarak haczi mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece, yukarda açıklanan kurallar doğrultusunda oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup. dava dosyası için Tetkik Hakimi Neşe Yüksel Tercan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : 1- )Borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesinde:

Mahkemece, 65,00 TL eksik posta masrafının ödenmesi için borçluya 5.12.2011 tarihinde muhtıra tebliğ edilmesine ve muhtırada masrafların 7 günlük süre içinde ödenmesinin istenmesine rağmen, adı geçenin masrafları belirlenen sürede yatırmadığı, süre geçtikten sonra 13.12.2011 tarihinde yatırdığı anlaşıldığından H.U.M.K.`nun 434/son maddesi gereğince temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

2- )Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde:

Borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurusu, haczedilen malların firma çalışmalarının devamı için önemli olduğundan borçlunun çalışmasını engelleyecek mahcuz üzerindeki haczin kaldırılarak borcu karşılayacak malların haczedilmesi istemine ilişkindir. Başvuru bu hali ile İ.İ.K.`nun 83/c maddesine dayalı haczedilmezlik şikayetidir.

M.K. nun 684. maddesi gereği taşınmaz ipoteği taşınmazın bütünleyici parçalarını, M.K. nun 686. maddesi ise eklentilerini de kapsadığını hüküm altına almıştır.

Kural olarak eklentinin taşınmazdan ayrı olarak haczi mümkündür. Yani alacaklılar fabrika binasını satmadan, binada bulunan eklenti niteliğindeki malları (Medeni Kanunun 686. maddesine göre eklenti olduğu bilirkişilerce saptandığı takdirde )ayrı ayrı haczedilebilir ve satabilirler. Çünkü eklentinin taşınmaz yok edilmeden, zarar uğratılmadan veya yapısı değiştirilmeden ondan ayrılması mümkündür. Ayrıca, İ.İ.K.nun 83/c maddesi gereğince ipotek akit tablosunda sayılan eklentilerin bu madde gereğince taşınmazdan ayrı olarak haczi mümkün bulunmamaktadır. Bu maddenin uygulanabilmesi için mahcuzun hem ipotek akit tablosunda yazılı olması, hem de Medeni Kanunun 686. maddesinde tarif edilen şekilde eklenti niteliğini taşımazı zorunludur (HGK.nun 25.12.2002 tarih ve 2002/12-1098 E.-2002/1108 K. ).

Bu durumda mahkemece yukarda açıklanan yasa hükümleri ve kurallar doğrultusunda mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda (2 )numaralı bentte yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube