Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) TEBLİĞ EVRAKLARINDA EKSİKLİKLER ( Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğü -Borçluya Gönderilen Ödem Emri Tebliğine İlişkin Tebliğat Evraklarında Eksikliklerin Bulunduğu/Muhtarın İmzasının ve Tebliğ Memurunun Adı ve Soyadının Bulunmadığı/Usulsüz Tebliğat )

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/17524

K. 2012/23979

T. 9.7.2012

• İCRA TAKİBİNE İLİŞKİN TEBLİĞATIN USULSÜZ OLMASI ( Borçluya Gönderilen Ödem Emri Tebliğine İlişkin Tebliğat Evraklarında Eksikliklerin Bulunduğu/Muhtarın İmzasının ve Tebliğ Memurunun Adı ve Soyadının Bulunmadığı/Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğü )

• TEBLİĞ EVRAKLARINDA EKSİKLİKLER ( Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğü -Borçluya Gönderilen Ödem Emri Tebliğine İlişkin Tebliğat Evraklarında Eksikliklerin Bulunduğu/Muhtarın İmzasının ve Tebliğ Memurunun Adı ve Soyadının Bulunmadığı/Usulsüz Tebliğat )

• BAŞVURUNUN SÜRESİNDE YAPILMASI ( Süresinde Olup Olmadığının Tespiti Gereği - Alacaklının Takibe ve Usulsüz Tebliğe Muttali Olduğu Tarihin Tespit Edileceği - Başvurunun Süresinde Olup Olmadığının İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )

7201/m. 21

ÖZET : İcra takibine ilişkin tebliğatın usulsüz olduğuna dair borçlu şikayette bulunmuştur. Borçluya gönderilen ödeme emri tebliğine ilişkin tebligat evrakının incelemesinde, tebligatın bırakıldığı bildirilen mahalle muhtarının imzası bulunmadığı gibi, tebliğ memurunun adı ve soyadının da yazılı olmadığı görülmekte olup, bu hali ile tebliğ işlemi usulsüzdür. Davalı alacaklının takibe ve usulsüz tebliğe muttali olduğu tarihin tesbiti ile buna göre icra mahkemesinin başvurusunun süresinde olup olmadığının incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Melikşah Şener tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından borçlu hakkında örnek 7 ilamsız takip yapılmış, ödeme emri borçlu adresinde "tebliğ için adrese gelindi, adreste muhatap bulunamadı, adreste bulunan A. imzadan imtina ettiğinden tebligat mah. muhtarı M. Ö.`e bırakıldı, kapıya 2 nolu haber kağıdı yapıştırılarak komşusu A. H. konudan haberdar edildi" şerhi ile 02.05.2011 tarihinde tebliğ edilmiş, borçlunun icra mahkemesine tebligatın usulsüz olduğuna ilişkin yaptığı şikayeti mahkemece reddolunmuştur.

Tebliğ tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan kanun ve tüzük hükümlerine göre yapılan incelemede, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 23/9. maddesinde "tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzasını ihtiva etmesi lazımdır." Belirtilen hususların tebliğ evrakında bulunması zorunlu unsurlardandır ( HGK.nun 08.10.2008 tarih, 2008/12-536 esas, 2008/574 karar ). Borçluya gönderilen ödeme emri tebliğine ilişkin tebligat evrakının incelemesinde, tebligatın bırakıldığı bildirilen mahalle muhtarının imzası bulunmadığı gibi, tebliğ memurunun adı ve soyadının da yazılı olmadığı görülmekte olup, bu hali ile tebliğ işlemi usulsüzdür. O halde, yapılan tebliğ işlemi usulsüz olduğuna göre, duruşma açılarak davalı alacaklının takibe ve usulsüz tebliğe muttali olduğu tarihin tesbiti ile buna göre icra mahkemesinin başvurusunun süresinde olup olmadığının incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile şikayetin reddine dair karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.`nun 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube