TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ

TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 14300 
Karar: 2017 / 5710 
Karar Tarihi: 06.04.2017