Özel Hukuk Departmanı

Özel Hukuk Departmanımız Sigorta Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, Miras Hukuku ve Borçlar Hukuku ana başlıklarıyla muhtelif davaların takibini gerçekleştirmektedir.

SİGORTA HUKUKU

 •      Sigorta zarar tazminat davaları
 •      Trafk kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 •      Sigorta sözleşmeleri
 •      Brokerlik ve acente mevzuatı
 •      Sigorta hukuku alanındaki diğer işlem ve davaları
 •      İş kazalarında doğan tazminat davaları
 •      Destekten yoksun kalma tazminatı
 •      Maluliyet nedeniyle maddi ve manevi tazminat
 •      Ölüm ve maluliyete ilişkin sigorta tazminat davaları
 •      Araç değer kaybına ilişkin maddi tazminat
 •      Tıbbi uygulama hatasına ilişkin sigorta davaları
 •      Yangından doğan tazminat davaları
 •      Havacılık sigortası ile ilgili davalar
 •      Deniz sigortası ile ilgili davalar
 •      Yönetim kurulu üyelerinin sigorta sorunları
 •      Ferdi kazalar
 •      Mal ve diğer tazminatlar

AİLE HUKUKU

 •      Anlaşmalı boşanma davaları
 •      Çekişmeli boşanma davaları
 •      Evlenmeye izin ve iddet süresinin kaldırılması
 •      Mal rejimleri
 •      Nafaka davaları
 •      Velayet ve değiştirilmesine dair davalar
 •      Babalık ve soy bağının reddi davaları
 •      Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfzi
 •      Ailenin korunması hakkında kanun kapsamında koruma kararı alınması
 •      Aile konutu şerhi tesisi
 •      Vesayet davaları
 •      Evlat edinme
 •      Evlenmenin hükümsüzlüğü
 •      Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması
 •      Maddi manevi tazminat
 •      Ve diğer aile hukukuna ilişkin işlem ve davalarıTİCARET HUKUKU

 •      Şirket danışmanlık hizmetleri
 •      Şirket kuruluşları ve ana sözleşmelerinin hazırlanması
 •      Şirket birleşmeleri ve devralmaları
 •      Ticaret sözleşmelerinin tanzim ve müzakeresi
 •      Ticaret unvanına tecavüz ve haksız rekabete dair davalar
 •      Ulusal ve yabancı şirketlerin kuruluşu
 •      Ticari sözleşmelerin yorumlanması revize edilmesi ve hazırlanması
 •      Hissedarlık sözleşmesi, distribütörlük-sözleşmesi,Joint ventures, Franchising sözleşmesi, satım sözleşmesi, mal alım sözleşmesi, acente sözleşmesi, inşaat sözleşmesi, kredi sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, iş akitleri, yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri
 •      Deniz Ticaret Hukukuna bağlı sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesi
 •      Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren taşıma şirketlerinin her türlü hukuki problemleri


MİRAS HUKUKU

 •      Veraset ilamına ilişkin işlemler
 •      Ölüme bağlı tasarruf ve tenkis davaları
 •      Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi iptali davaları
 •      Mirasın reddine ilişkin işlemler
 •      Miras sebebiyle istihkak davaları


BORÇLAR HUKUKU

 •      Maddi ve manevi tazminat davaları
 •      Sebepsiz zenginleşmeden doğan davalar
 •      Muvazaadan kaynaklı tapu iptal ve tescil davaları
 •      Şahıs haklarının zedelenmesi nedeniyle tazminat davaları
 •      Basın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle tazminat davaları
 •      Kira hukukundan kaynaklanan sözleşme tanzimi, kira alacağı, tahliye ve kira bedelinin tespiti gibi davalar
 •      Kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar
 •      Taşınmaz hukukundan kaynaklanan davalar
 •      El atmanın önlenmesi - Müdahalenin men’i
 •      Ecrimisil davası
 •      Ortaklığın giderilmesi davası (İzale-i Şuyu)
 •      Kamulaştırma davaları

özel hukuk

Departman Ekibimiz

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Hande TEMELTAŞI Avukat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Esra ÖZER Katip